MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 10788

  GÜNCEL MEVZUAT


Sigortalı ve Hak Sahiplerine Yapılan Bazı Ödemeler PTT İşyerlerinden Yapılacak (28.07.2017)

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 48) (27.07.2017)

SGK Genel Yazı Cari Ay Ödemelerinin Taksitlere Mahsup Edilmesi (26.07.2017)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı (25.07.2017)

21/7/2017 Tarihinde Yayınlanan Karşılıklı Yer Değiştirme Talebine İlişkin Düzeltme Duyurusu (25.07.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 482) (25.07.2017)

687 sayılı KHK'da Yer Alan Prim Desteği (24.07.2017)

GİB:Özel Entegratörler Hakkında Duyuru (21.07.2017)

Kurumumuzca Kamu ve Özel Sigortalılar ile Hak Sahiplerine İlk Defa Bağlanacak Gelir/Aylık Ödemelerine İlişkin Duyuru (21.07.2017)

Ücretsiz İzin Belgesine ve Devamsızlık Tutanaklarına İtibar Edilebilmesinin Koşulları (21.07.2017)

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor (21.07.2017)

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor (21.07.2017)

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.07.2017)

Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik (21.07.2017)

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.07.2017)

İş Kazası Geçirilen Gün Raporlu Sayılan Sigortalıların SGK’ya Bildirilmemesi Halinde Asgari Ücret Desteğinden Yararlanma (20.07.2017)

E-Fatura Uygulaması Üzerinde Düzenlenen Faturalar (20.07.2017)

İş Kazasına Uğrayan Sigortalılar İçin Düzenlenen Ek APHB’de Faydalanılan Asgari Ücret Desteği (19.07.2017)

KDV Matrah Arttırımı (18.07.2017)

MUH Kodlu Muhtasar Beyannamesine İlişkin Duyuru (18.07.2017)

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.07.2017)

SGK Duyurusu Malullük Aylığı Bağlanmamış Olup 670/KHK Kapsamında Tazminat Hakkından Yararlananlara İlişkin Belge Türleri (18.07.2017)

İlave İstihdam Sigorta Prim Teşvikinde Değişiklik (17.07.2017)

Muhtasar ve Prim Hizmet Belgesi Uygulaması (15.07.2017)

687 Sayılı KHK’da Yer Alan Prim Desteği (15.07.2017)

İhracat E-Faturası Düzenleme Zorunluluğu (13.07.2017)

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (11.07.2017)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 45 (11.07.2017)

Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik hk.; (10.07.2017)

İhracat E-Fatura Uygulamasında GİB / GTB Sistemlerinde Arıza-Kesinti Hallerinde Kağıt Ortamda Fatura Üzerine İşlem Yapılabilme Usul ve Esasları Hakkında Bilgilendirme (07.07.2017)

4447 Geçici 17 Madde İşveren Desteği (07.07.2017)

İhracat E-Faturalar Uygulamasında Bazı Mükelleflerimizin 1150 Hatası Aldığı Görülmektedir (07.07.2017)

Kamu Sosyal Tesislerinin İşletilmesine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2017-6) (07.07.2017)

2017 Kıdem Tazminatı Tavanı 2. Dönem (04.07.2017)

Gelir Vergisi 2. Taksit Ödeme Dönemi Başladı (04.07.2017)

SGK Duyurusu 6736 Sayılı Kanun Hk (04.07.2017)

VUK 481 Hakkında TÜRMOB Sirküleri (03.07.2017)

Damga, Harçlar, Emlak, Belediye Gelirleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı (03.07.2017)

GİB'den Duyuru (01.07.2017)

Muhtasar Beyanname Değişikliği hk (01.07.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 481) (01.07.2017)

Mücbir Sebep Halinin İlan Edildiği Yerlerde Defterlerin Kapanış Onay Süreleri, Mücbir Sebebin Sona Erdiği Tarihi Takip Eden Ayın Sonundan İkinci Ayın Sonuna Uzatılmıştır (30.06.2017)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (30.06.2017)

BKK 2017/10462 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hakkında Karar (30.06.2017)

Yapılandırmada Süre Uzatımı Olmayacak Başvuru İçin Yarın Son Gün (29.06.2017)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) (24.06.2017)

7020 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesine İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (23.06.2017)

Yapılandırma Başvurusunda Bulunan Ancak İşlemleri Sonuçlandırılamayan İşverenler Hakkında Duyuru (23.06.2017)

İşverenlere Sağlanan Prim Teşvikleri (23.06.2017)

KDV İade Alacaklarının ÖTV Borçlarına Mahsubu Konusunda Değişiklik Yapıldı (23.06.2017)

Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (23.06.2017)

GİB: Mükelleflerimize Önemli Hatırlatma (22.06.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 13) (22.06.2017)

SGK Genelgesi 2017/22 Kurum Rucuen Alacaklarının 7020 SK Yapılandırılması (19.06.2017)

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması Hakkında Duyuru (17.06.2017)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 378) (17.06.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (12.06.2017)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) (09.06.2017)

7020 Sayılı Kanun İç Genelgesi Seri No: 2017/1 (09.06.2017)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) (09.06.2017)

GİB E-Fatura Duyurusu (08.06.2017)

SGK Genelgesi 2017/21 (08.06.2017)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (08.06.2017)

Bursa Serbest Bölgede TL Olarak Yapılabilecek İşlemler (05.06.2017)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (03.06.2017)

Bazi Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 SaılıI Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) (03.06.2017)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (02.06.2017)

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (01.06.2017)

Nakil Giriş Çıkışlar İle İlgili İşverenlere Duyuru (31.05.2017)

Bazı Bankalar 31 Mayıs Çarşamba Günü Mesai Saatinden Sonra Tahsilat Yapacaktır. (30.05.2017)

Bazı İllerde Uygulanmakta Olan Mücbir Sebep Halinin Sona Ermesi Hakkında Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (30.05.2017)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Revize Edilerek Yeniden Hazırlandı. (30.05.2017)

SGK Borçlarının Yeniden Yapılandırılması (29.05.2017)

E-Beyannameden Yeni Bir Hizmet "Onay Bekleyen Beyanname" İptal İşleminin Meslek Mensupları Tarafından Yapılması Hk (29.05.2017)

KKDF Beyannamesinde Yapılan Değişiklik Hakkında Duyuru (29.05.2017)

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili (27.05.2017)

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanması İle İlgili Beratların Yüklenme Süresi (27.05.2017)

TÜRMOB Sirküler (7020 Sayılı Kanun Hakkında) (27.05.2017)

7020 Sayılı Kanun Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (27.05.2017)

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (27.05.2017)

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.05.2017)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/94 (24.05.2017)

Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri Hakkında Duyuru (24.05.2017)

Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. (24.05.2017)

5510 Sayılı Kanunun Geçici 71. Maddesi (20.05.2017)

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar BKK 2017/10326 (20.05.2017)

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği (18.05.2017)

Kurumsal Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Kullanıldığı Birimlerde Hazırlanan e-İmzalı Yazıların E-Tebligat Sistemi ile Gönderilmesi Hakkında Duyuru (17.05.2017)

E-Bildirge Programı Hakkında Duyuru (15.05.2017)

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (13.05.2017)

1/7/2017 Tarihinde İhracat İşlemlerinde E-Fatura Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Başlayacak Mükelleflere İlişkin Duyuru (12.05.2017)

SGK Genelgesi 2017/19 (2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik) (05.05.2017)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 12) (05.05.2017)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük (05.05.2017)

E-Arsiv Fatura Standardı Bölümünde Yapılan Değişiklik İçin Uyum ve Hazırlık Süreci 1/9/2017 Tarihine Uzatılmıştır (04.05.2017)

2017 Yılı Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Gelir Bildirimlerine İlişkin Duyuru (03.05.2017)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (03.05.2017)

2016 Mart Ayına Sigorta Prim Ödemesi (02.05.2017)

1 No.lu KDV Beyannamesi Değişikliği (01.05.2017)

BKK 2017/10106 31/1/2017 Tarihli ve 2017/9759 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (29.04.2017)